Зернові сушарки

Зер­но­су­шар­ки Grain Handler (США)

Важ­ли­ва особ­ливість зер­но­су­ша­рок Grain Handler — у них мож­на су­ши­ти будь-який вид зер­на — по­чи­на­ю­чи від ма­ку та гірчиці і закінчу­ю­чи ква­со­лею, ри­сом і со­няш­ни­ко­вим насінням — без заміни по­ри­с­то­го си­та. Ши­ро­кий діапа­зон тем­пе­ра­тур і точні тем­пе­ра­турні ре­жи­ми — до 0,5°С за­без­пе­чу­ють якісне сушіння не тільки зер­на, але й насіннєво­го ма­теріалу із про­дук­тивністю від 10 до 190 т/год за­леж­но від вихідних по­каз­ників во­ло­гості та ви­ду про­дукції. Знач­на ви­со­та су­шар­ки обу­мов­лює рух зер­на в її про­сторі та тим са­мим — нагріван­ня і сушіння впро­довж три­ва­ло­го ча­су, а це, своєю чер­гою, — щад­ний ре­жим сушіння. Як ре­зуль­тат — змен­шу­ється по­каз­ник розтріску­ван­ня зер­на під впли­вом тем­пе­ра­ту­ри. У про­цесі сушіння зер­но ру­хається ко­ро­ба­ми, розмі­ще­ни­ми у ви­гляді сот, ски­дається ка­с­ка­дом і бе­реж­но пе­ре­мі­шується. За­вдя­ки особ­ли­во­му пла­ну­ван­ню повітря­них ка­­налів за­без­пе­чується рівномірне і щад­не про­су­шу­ван­ня кож­но­го зер­нят­ка. Цьо­му знач­ною мірою сприяє кон­ст­рукційне вла­ш­ту­ван­ня па­ль­ни­ка у су­шарці Grain Handler, яке спря­мо­ва­не на за­побіган­ня по­яві ло­каль­них осе­редків із хо­лод­ним повітрям, що мо­же при­зве­с­ти до нерівномірно­го ви­су­шу­ван­ня зер­на. Си­с­те­ма паль­ників за­без­пе­чує не тільки мак­си­маль­но ефек­тив­не ви­ко­ри­с­тан­ня па­ли­ва (газ при­род­но­го по­хо­д­жен­ня, бу­тан або про­пан), але й при­сто­со­ва­на, за по­тре­би, до пе­ре­ми­кан­ня із ре­жи­му ви­ко­ри­с­тан­ня при­род­но­го га­зу на бу­тан або про­пан без до­дат­ко­вої мо­дернізації.Зер­но­су­шар­ки Grain Handler (США)Зер­но­су­шар­ки Grain Handler (США)

Си­с­те­ма ав­то­ма­тич­но­го уп­равління су­шар­кою за­без­пе­чує кон­троль паль­ників, за­хис­них еле­к­т­ро­ла­нок, зер­но­во­го по­то­ку, га­зо­вої си­с­те­ми та швид­кості зер­но­во­го по­то­ку. За до­по­мо­гою си­с­те­ми ав­то­ма­ти­зації мож­на лег­ко зміню­ва­ти тем­пе­ра­ту­ру зер­но­су­шар­ки аж до мінімаль­них ко­ли­вань — до 0,5% не­за­леж­но від тем­пе­ра­ту­ри на­вко­лиш­нь­о­го се­ре­до­ви­ща. За до­по­мо­гою ав­то­ма­ти­зо­ва­но­го пуль­та уп­равління мож­на кон­тро­лю­ва­ти всю ро­бо­ту і, що ду­же важ­ли­во, у разі аварійної си­ту­ації — повністю відключити су­шар­ку. Си­с­те­ма кон­тро­лю га­зо­вої си­с­те­ми спро­ек­то­ва­на спеціаль­но для ро­бо­ти за низь­ко­го ти­с­ку. Крім то­го, га­зо­ва си­с­те­ма без­печ­на: як тільки ви­ни­кає не­по­лад­ка, відбу­вається ав­то­ма­тич­не за­вер­шен­ня ро­бо­ти. На зер­но­су­шар­ках Grain Handler вста­нов­ле­но відцен­т­рові вен­ти­ля­то­ри із низь­ки­ми обер­та­ми, що, порівня­но з інши­ми су­шар­ка­ми, да­ло змо­гу вдвічі зни­зи­ти ви­т­ра­ту повітря та рівень шу­му під час ви­роб­ни­чо­го про­це­су. Вен­ти­ля­то­ри розміщені збо­ку та зни­зу су­шар­ки.

По всій до­вжині зер­но­ва шах­та має двер­ця­та, які да­ють опе­ра­то­рові зруч­ний до­ступ для пе­ре­на­ла­ш­ту­ван­ня або очи­щен­ня кон­ст­рукції для сушіння іншо­го ви­ду зер­но­вих, щоб уник­ну­ти змішу­ван­ня куль­тур.

Мо­дель­ний ряд Grain Handler вклю­чає 80 зер­но­су­ша­рок місткістю від 19,3 до 336 м3. Кон­ст­рукційно всі мо­делі — за­кри­то­го ти­пу, що уне­мож­лив­лює у разі ви­па­дан­ня ат­мо­сфер­них опадів по­трап­лян­ня во­ло­ги у су­шар­ку. Про­дук­тивність су­ша­рок, на­при­клад на сушінні пше­ниці із по­ни­жен­ням во­ло­гості на 5%, ста­но­вить від 11,4 до 197,2 т/год.

 

.