Мобільні та стаціонарні модульні зернові сушарки гравітаційного типу безперервної дії.

- 96 мо­делей сушарок
- продуктивність 198 - 2900 тон на добу
- модульна конструкція з можливістю розширення
- сушіння будь-якого товарного зерна
- очистка зерна на вході та виході
- не потребує отеплення
- 5 років гарантії

Зернові сушарки Grain Handler (США), які працюють в безперервному потоці зі змішаним гарячим та холодним повітрям з продуктивністю від 10 до 216 тон на годину.
Grain Handler вже більше 30 років є провідним виробником обладнання для обробки зерна.

Мобільна сушарка 809CH

Мобільна сушарка 1608CH

Мобільна сушарка 2404CH

Стаціонарна сушарка 1612

Стаціонарна сушарка 2410

Стаціонарна сушарка 3224

Стаціонарна сушарка

Особливості та переваги сушарок Grain Handler

Важ­ли­ва особ­ливість зер­но­су­ша­рок Grain Handler — у них мож­на су­ши­ти будь-який вид зер­на — по­чи­на­ю­чи від ма­ку та гірчиці і закінчу­ю­чи ква­со­лею, ри­сом і со­няш­ни­ко­вим насінням — без заміни по­ри­с­то­го си­та. Ши­ро­кий діапа­зон тем­пе­ра­тур і точні тем­пе­ра­турні ре­жи­ми — до 0,5°С за­без­пе­чу­ють якісне сушіння не тільки зер­на, але й насіннєво­го ма­теріалу із про­дук­тивністю від 10 до 190 т/год за­леж­но від вихідних по­каз­ників во­ло­гості та ви­ду про­дукції. Знач­на ви­со­та су­шар­ки обу­мов­лює рух зер­на в її про­сторі та тим са­мим — нагріван­ня і сушіння впро­довж три­ва­ло­го ча­су, а це, своєю чер­гою, — щад­ний ре­жим сушіння. Як ре­зуль­тат — змен­шу­ється по­каз­ник розтріску­ван­ня зер­на під впли­вом тем­пе­ра­ту­ри. У про­цесі сушіння зер­но ру­хається ко­ро­ба­ми, розмі­ще­ни­ми у ви­гляді сот, ски­дається ка­с­ка­дом і бе­реж­но пе­ре­мі­шується. За­вдя­ки особ­ли­во­му пла­ну­ван­ню повітря­них ка­­налів за­без­пе­чується рівномірне і щад­не про­су­шу­ван­ня кож­но­го зер­нят­ка. Цьо­му знач­ною мірою сприяє кон­ст­рукційне вла­ш­ту­ван­ня па­ль­ни­ка у су­шарці Grain Handler, яке спря­мо­ва­не на за­побіган­ня по­яві ло­каль­них осе­редків із хо­лод­ним повітрям, що мо­же при­зве­с­ти до нерівномірно­го ви­су­шу­ван­ня зер­на. Си­с­те­ма паль­ників за­без­пе­чує не тільки мак­си­маль­но ефек­тив­не ви­ко­ри­с­тан­ня па­ли­ва (газ при­род­но­го по­хо­д­жен­ня, бу­тан або про­пан), але й при­сто­со­ва­на, за по­тре­би, до пе­ре­ми­кан­ня із ре­жи­му ви­ко­ри­с­тан­ня при­род­но­го га­зу на бу­тан або про­пан без до­дат­ко­вої мо­дернізації.Зер­но­су­шар­ки Grain Handler (США)Зер­но­су­шар­ки Grain Handler (США)

Си­с­те­ма ав­то­ма­тич­но­го уп­равління су­шар­кою за­без­пе­чує кон­троль паль­ників, за­хис­них еле­к­т­ро­ла­нок, зер­но­во­го по­то­ку, га­зо­вої си­с­те­ми та швид­кості зер­но­во­го по­то­ку. За до­по­мо­гою си­с­те­ми ав­то­ма­ти­зації мож­на лег­ко зміню­ва­ти тем­пе­ра­ту­ру зер­но­су­шар­ки аж до мінімаль­них ко­ли­вань — до 0,5% не­за­леж­но від тем­пе­ра­ту­ри на­вко­лиш­нь­о­го се­ре­до­ви­ща. За до­по­мо­гою ав­то­ма­ти­зо­ва­но­го пуль­та уп­равління мож­на кон­тро­лю­ва­ти всю ро­бо­ту і, що ду­же важ­ли­во, у разі аварійної си­ту­ації — повністю відключити су­шар­ку. Си­с­те­ма кон­тро­лю га­зо­вої си­с­те­ми спро­ек­то­ва­на спеціаль­но для ро­бо­ти за низь­ко­го ти­с­ку. Крім то­го, га­зо­ва си­с­те­ма без­печ­на: як тільки ви­ни­кає не­по­лад­ка, відбу­вається ав­то­ма­тич­не за­вер­шен­ня ро­бо­ти. На зер­но­су­шар­ках Grain Handler вста­нов­ле­но відцен­т­рові вен­ти­ля­то­ри із низь­ки­ми обер­та­ми, що, порівня­но з інши­ми су­шар­ка­ми, да­ло змо­гу вдвічі зни­зи­ти ви­т­ра­ту повітря та рівень шу­му під час ви­роб­ни­чо­го про­це­су. Вен­ти­ля­то­ри розміщені збо­ку та зни­зу су­шар­ки.

По всій до­вжині зер­но­ва шах­та має двер­ця­та, які да­ють опе­ра­то­рові зруч­ний до­ступ для пе­ре­на­ла­ш­ту­ван­ня або очи­щен­ня кон­ст­рукції для сушіння іншо­го ви­ду зер­но­вих, щоб уник­ну­ти змішу­ван­ня куль­тур.

Мо­дель­ний ряд Grain Handler вклю­чає 96 зер­но­су­ша­рок місткістю від 19,3 до 336 м3. Кон­ст­рукційно всі мо­делі — за­кри­то­го ти­пу, що уне­мож­лив­лює у разі ви­па­дан­ня ат­мо­сфер­них опадів по­трап­лян­ня во­ло­ги у су­шар­ку. Про­дук­тивність су­ша­рок, на­при­клад на сушінні пше­ниці із по­ни­жен­ням во­ло­гості на 5%, ста­но­вить від 11,4 до 197,2 т/год.

 

.